asa-bug asa-bug

Koolitused

Koolitused

Teeme tarkvara testimise ja kvaliteedi tagamisega seotud teadmised ja oskused kättesaadavaks. Meie koolituste valikust leiavad oma testimisoskuste täiendamiseks sobiliku koolituse nii IT-testijad kui ka äripoole testijad, projektijuhid, analüütikud ja ka arendajad.

ISTQB Certified Tester Agile Tester Extension (for Foundation Level)

Kursusel saadakse teadmisi ja oskusi toimetulemiseks agiilsetes projektides – kuidas agiilne arendus toimib ning missugune on testija roll selles. Missuguseid meetodeid ja tööriistu peaks testija kasutama agiilses keskkonnas? Koolitajaks on Lloyd Roden Inglismaalt (Lloyd Roden Consultancy). Koolituse läbinul on lisatasu eest võimalik sooritada ISTQB CTFL Agile Tester Extension eksam. Eksamit saab sooritada kas koos oma grupiga, kui otsustatakse kokku leppida grupieksam, või siis Eesti Testijate Liidu poolt pakutavatel avalikel eksamiaegadel, mis on leitavad siit. Eksami maksumus on 200€ (KM ei sisaldu ega lisandu)

Koolituse läbinu:

 • Mõistab agiilse arenduse põhimõtted ja selle erinevust traditsioonilisest tarkvaraaredusest
 • rakendab agiiselid põhimõtteid, praktikaid ja protsesse testimises ja testimise planeerimisel
 • Kasutab agiilsesse arendusse sobivaid testimismetoodikaid, tehnikaid, tööriistu
 • Valdab agiilsesse arendusse sobilike testimise mahu hindamise tehikaid
 • On valmis sooritama ISTQB Agile Extension eksamit

ISTQB Advanced Level Test Manager

Kõik vajalikud süvateadmised ja oskused, mis testijuhil vaja võib minna! Organisatsiooni testipoliitika ja –strateegia loomine, testimise planeerimine ja -juhtimine. Testiprojektide eelarvestamine, mehitamine, infovahetuse tagamine, probleemide lahendamine ning töötulemuste kommunikatsioon ning raporteerimine. Koolitajaks on Lloyd Roden Inglismaalt (Lloyd Roden Consultancy).
Koolituse läbinul on lisatasu eest võimalik sooritada ISTQB CTAL Test Manager eksam. Eksamit saab sooritada kas koos oma grupiga, kui otsustatakse kokku leppida grupieksam, või siis Eesti Testijate Liidu poolt pakutavatel avalikel eksamiaegadel, mis on leitavad siit.  Eksami maksumus on 250€ (KM ei sisaldu ega lisandu)

Koolituse läbinu:

 • Tunneb testiprotsessi ülesehitust, oskab valida kirjeldatud olukorra jaoks kõige sobilikumad testimise liigid ja tasemed ning testijad
 • Teab, kuidas minimaalse testimisega saavutada maksimaalne testimise tulemus ning mis riskid sellega kaasnevad
 • Oskab anda testimise mahuhinnanguid
 • Oskab valida sobilikke meetrikaid testimise kirjeldamiseks ning tulemusi interpreteerida
 • On valmis läbi viima testimise parendamist etalonmudeli alusel
 • Teab testimise tööriistade erinevaid liike ja võimalusi ning ohte
 • On valmis sooritama ISTQB CTAL Test Manager eksamit

Tarkvaranõuete ABC

Testimise baaskoolitus, mis katab ülevaatlikult kõik testimise olulised aspektid, on mõeldud eelkõige testijatele. Koolitus on akrediteeritud Eesti TEstijate Liidu poolt. Koolitavad Kristjan Karmo ja Sten Mäses.
Koolituse läbinul on lisatasu eest võimalik sooritada ISTQB Certified Tester Foundation level eksam. Eksamit saab sooritada kas koos oma grupiga, kui otsustatakse kokku leppida grupieksam, või siis Eesti Testijate Liidu poolt pakutavatel avalikel eksamiaegadel, mis on leitavad siit. Eksami maksumus on 200€ (KM ei sisaldu ega lisandu)

Koolituse läbinu:

 • Teab erinevaid tarkvaranõuete liike
 • Oskab koostada nõuete struktuuri ning ära tunda ja sõnastada erinevat liiki nõudeid
 • Teab kvaliteetsete nõuete tunnusmärke ja oskab neid nõuete kirjeldamisel arvesse võtta
 • Oskab ära tunda ja vältida nõuete tüüpvigu
 • Teab erinevaid läbivaatuste liike ja oskab neid õiges situatsioonis kasutada
 • Teab muudatuste halduse põhimõtteid
 • Õppekava vaata siit

Tarkvara testimise ABC

Mida tähendab kvaliteet tarkvaras ning IT valdkonnas? Kuidas kvaliteeti arendajatele ja testijatele üheselt arusaadavalt ja piisavalt kirjeldada? Kuidas kvaliteeti mõjutada ning vältida kvaliteedi kadumaminemist projekti jooksul? Kuidas kvaliteeti mõõta ehk põhitõed testimisest – testimise erinevad liigid ning vastutused testimisel. Oodatavaks kuulajaskonnaks on tarkvara tellija esindajad, aga ka projektijuhid ning testitiimi juhid, kellel lasub vastutus IT projektides kvaliteet saavutada. Koolitab Maili Markvardt.

Koolituse läbinu:

 • Tunneb ja oskab kasutada testimisel kasutatavat sõnavara
 • Teab ja oskab planeerida projekti testimise liike ja tasemeid ning nende eest vastutajaid
 • Teab testidokumentatsiooni koostamise põhimõtteid
 • Oskab koostada testiideed ja testilugu
 • Teab protsesside parendamise põhimõtteid ja võimalikke ohte

IREB Requirements Engineering Foundation Level

Nõuete kirjeldamise baaskoolitus annab vajalikud teadmised ja oskused, mida peaks valdama iga äri- ja süsteemianalüütik, et end nõudeid kirjeldades korrektselt väljendada, ja ka projektijuhtid ning testijad, kes peavad oskama hinnata nõuete kvaliteeti. Koolituse läbinul on võimalik sooritada IREB RE Foundation Level sertifikaadieksam (lisatasu eest). Täpsem info programmi kohta siit. Koolitajad Sebastian Adam ja Norman Riegel.
IREB CPRE sertifikaadieksamit on võimalik sooritada IT Koolituse eksamikeskuses, selle maksumus on 300€+KM. Lisainfot vaata siit. Teine võimalus IREB CPRE eksami sooritamiseks on BCSi eksamikeskuses, kuhu registreerumine toimub PearsonVUE keskkonna kaudu, kus registreerumisel tuleb ka tasuda eksami eest (sobib seetõttu neile, kes soovivad eksami eest ise tasuda). Lisainfo siit.

Koolituse läbinu:

 • Teab erinevaid tarkvaranõuete liike
 • Oskab koostada nõuete struktuuri ning ära tunda ja sõnastada erinevat liiki nõudeid
 • Teab kvaliteetsete nõuete tunnusmärke ja oskab neid nõuete kirjeldamisel arvesse võtta
 • Oskab ära tunda ja vältida nõuete tüüpvigu
 • Tunneb UMLi põhilisi diagrammitüüpe ning nende korrektset kasutamist
 • Teab erinevaid läbivaatuste liike ja oskab neid õiges situatsioonis kasutada
 • Teab nõuete kooskõlastamise ja muudatuste halduse põhimõtteid
 • On valmis sooritama IREB CPRE eksamit

ISTQB Test Automation Engineer

Test Automation Engineer koolitus katab ära olulise osa testide automatiseerimisega seotud teemadest. Oma koht on "pehmetel teemadel" nagu testide automatiseerimise võimalused ja ohud, juurutamine organisatsioonis, aga ka puhttehnilistel probleemidel nagu arhitektuuri valik, arenduste testitavuse parandamine, testide loomise parimad praktikad ning testide endi testimine. Soovitame koolitust soojalt seetõttu ka arendajatele, kes oma koodi kvaliteedist hoolivad!

Koolitus on sobiv neile, kellel testimise automatiseerimisega kogemus juba automaattestimise olemas, kuid seejuures ei ole oluline, mis raamistikku või keelt on varasemalt kasutatud.

Koolituse läbinu:

 • panustab automaattestimise juurutamisele ettevõtte testimisprotsessis
 • hindab erinevate tööriistade vajalikkust ning sobivust
 • loob automaattestide arhitektuuri
 • loob automaattestid ning hoiab neid töös läbi tarkvara elutsükli
 • loob mõõdikute süsteemi testimise automatiseerimise headuse hindamiseks

Koolituse täpsemat ülesehitust teemade kaupa näed siit.

ISTQB Certified Tester Foundation Level

Testimise baaskoolitus, mis katab ülevaatlikult kõik testimise olulised aspektid, on mõeldud eelkõige testijatele. Koolitus on akrediteeritud Eesti TEstijate Liidu poolt. Koolitavad Kristjan Karmo ja Sten Mäses.
Koolituse läbinul on lisatasu eest võimalik sooritada ISTQB Certified Tester Foundation level eksam. Eksamit saab sooritada kas koos oma grupiga, kui otsustatakse kokku leppida grupieksam, või siis Eesti Testijate Liidu poolt pakutavatel avalikel eksamiaegadel, mis on leitavad siit: siit Eksami maksumus on 200€ (KM ei sisaldu ega lisandu)

Koolituse läbinu:

 • Valdab tarkvara testimisega seotud üldtunnustatud sõnavara
 • Tunneb testimise liike ja tasemeid ning oskab neid valida konkreetse projekti jaoks
 • Teab, missugused rollid testimises osalevad ning missuguste tegevustega
 • Tunneb testimise korraldamise erisusi erinevates tarkvaraarendusmetoodikates (agiilne, traditsiooniline)
 • Oskab rakendada erinevaid musta ja valge kasti testidisaini meetodeid testide disainimiseks
 • Tunneb staatilise testimise ja staatilise analüüsi põhimõtteid, tugevusi ja nõrkusi
 • Oskab koostada testiplaani ja projektile sobilikku testistrateegiat valida
 • Tunneb testimist toetavaid tööriistu ning nende kasutamise võimalusi ja ohtusid
 • On valmis sooritama ISTQB CTFL sertifikaadieksamit
 • Õppekava vaata siit

ISTQB Advanced Level Test Analyst

Testianalüüs on testimise süda. Koolitus on mõeldud testianalüütikutele-disaineritele, kelle oluliseks vastutuseks on koostada testikomplekt, mis leiab maksimaalselt palju vigu, võttes minimaalse hulga aega ja muid ressursse. Kuidas valida testidisaini tehnikad? Kui palju testilugusid on vaja koostada, et oleks „piisavalt testitud“? Kuidas valida õiged testid, kui aeg ja eelarve on piiratud? Koolitajaks on Lloyd Roden Inglismaalt (Lloyd Roden Consultancy).
Koolituse läbinul on lisatasu eest võimalik sooritada ISTQB Certified Tester Foundation level eksam. Eksamit saab sooritada kas koos oma grupiga, kui otsustatakse kokku leppida grupieksam, või siis Eesti Testijate Liidu poolt pakutavatel avalikel eksamiaegadel, mis on leitavad siit. Eksami maksumus on 250€ (KM ei sisaldu ega lisandu)

Koolituse läbinu:

 • Teab testianalüütiku tegevusi ja vastutusi erinevates projekti etappides
 • Oskab kasutada rohkem kui kahtekümmet erinevat testidisainitehnikat, et disainida paremaid teste
 • Oskab optimeerida testide mahtu riske arvesse võttes
 • Valdab staatilise testimise meetodeid
 • Teab ja oskab kasutada testidisaini abistavaid tööriistu
 • On valmis sooritama ISTQB CTAL Test Analyst eksamit

ASTQB Certified Mobile Tester

Koolitus järgib ASTQB Certified Mobile Tester Foundation Level õppekava. Esmalt selgub, mis on mobiilirakenduste (äppide ja mobiilsete veebide) testimise kõige olulisemad väljakutsed ning missugused on võimalikud lahendused. Mille poolest erinevad pisiseadmetes kasutatavad tarkvaratooted "tavalistest" ning kuidas erinevate nõuete kontrollimiseks teste teostada (nt seadmete paljusus ja baastarkvara kiire muutumine, aga ka seadme standardfunktsioonaalsused nagu orientatsioon, sissetulevad kõned/teavitused, akukasutus, levi/andmeühenduse kättesaadavus, positsioneerimine jm). Eraldi tähelepanu pööratakse ka mobiilsete rakenduste turvalisuse ning kasutusmugavuse testimise soovitustele. Koolitajaks on Lloyd Roden Inglismaalt (Lloyd Roden Consultancy).

ASTQB eksamit on Eestis võimalik sooritada koos grupiga kokkulepitud ajal. Teised eksamikeskused hetkel kahjuks Eestis ASTQB CMT eksamit ei paku. Eksami hind on 180€ + KM. Eksam on 40 küsimusega valikvastustega eksam, mille jaoks on ette nähtud 1h, ingliskeele emakeelena mitte rääkijatele on ette nähtud 1 tund ja 15 minutit eksamiaega. Eksami edukaks läbimiseks tuleb vastata õigesti 65% küsimsutest ehk 26 küsimusele.

Koolituse läbinu:

 • Teab erinevaid mobiilirakenduste testimise eripärasid, tunneb erinevat tüüpi mobiilirakendusi
 • Oskab valida optimaalse skoobi (seadmed, operatsioonisüsteemid, funktsionaalsus jm) mobiilirakenduse testimiseks
 • Tunneb erinevaid mobiilirakenduste kvaliteedikriteeriume (turvalisus, skaleeruvus, porditavus jne) ja oskab disainida teste nende kontrollimiseks
 • Teab mobiilirakenduste testimist abistavaid tööriistu

Testijuhtimise ABC

Kõigest olulisest, mida peab testijuhtimisest teadma: Miks on testijuhti vaja ja kuidas ta „teenindab“ projekti teisi osapooli? Kuidas teha testimist organisatsioonis „nähtavaks ja kuuldavaks“? Kuidas testimist planeerida? Kuidas koostada testimise eelarvet? Kuidas testimist mõõta? Oodatavaks kuulajaskonnaks on testimise korraldamise ja juhtimise eest vastutavad töötajad – testijuhid, projektijuhid, analüütikud. Koolitab Maili Markvardt.

Koolituse läbinu:

 • Teab ja oskab planeerida projekti testimise liike ja tasemeid ning nende eest vastutajaid
 • Teab testidokumentatsiooni koostamise põhimõtteid
 • Oskab koostada testistrateegiat, testiplaani ja testimise koondraportit
 • Oskab koostada/kohaldada raportit erinevatele huvipooltele (IT, äri)
 • Oskab hinnata testimiseks kuluvat töömahtu
 • Tunneb meeskonna hoidmise ja meeskonnasisese kommunikatsiooni põhitõdesid

Turvateadlikkuse ABC

Koolitus Turvatestimise ABC on mõeldud kõigile projektimeeskonna liikmetele – testijatele, analüütikutele, projektijuhtidele, arendajatele, kes puutuvad kokku tarkvaranõuete kirjeldamise, realiseerimise või kontrollimisega. Koolitusel näidatakse interaktiivselt, missuguseid võimalusi annavad puuduliku turvalisusega IT lahendused kasutajate petmiseks ning kuidas seda vältida. Jutuks tulevad ka probleemid puudulike turvanõuetega ning äriloogilised turvavead, mis on sobilikud teemad tiimijuhtidele ja analüütikutele. Tutvutakse ka OWASP standardite ja parimate praktikatega, kuid antud koolituse eesmärgiks ei ole siiski turvalise koodi kirjutamise õpetamine. Koolitus käsitleb küberrünnakute inimfaktorit, toimimismehhanisme ja aitab tõsta töötajate turvateadlikkust, eesmärk on anda ülevaade teemadel, mida iga koolitusel osalenu peaks tarkvara turvalisuse osas teadma. Koolitab Sten Mäses.

Koolituse läbinu:

 • On teadlik ernevatest küberohtudest ja nende toimimisest
 • Oskab koostada turvalisusega seotud tarkvaranõudeid
 • Teab tähtsamate IT turvalisust puudutavate standardite ja praktikate sisu
 • Oskab oma teadmisi rakendada IT arendusprojektide läbiviimisel

From User Stories to Tests Workshop

Praktiline töötuba tuleb kasuks kõigile, kes osalevad agiilsetes projektides testija rollis - testijatele, analüütikutele, projektijuhtidele, tellija esindajatele ja miks mitte ka programmeerijatele. Töötoas vaadatakse üle erinevad tehnikad, kuidas soovilugudest mõistlik hulk teste koostada, sealhulgas leides üles ka võimalikud sooviloos olevad "hallid alad" ja ebaselgused. Töötoas tegeleme reaalsete soovilugudega ning kõik osajejad võivad ka oma soovilugusid "kaasa võtta" - tegelikult on see lausa ülimalt soovitav! Koolitajaks on Lloyd Roden Inglismaalt (Lloyd Roden Consultancy).

Koolituse läbinu:

 • Mõistab sooviloo ja "traditsioonilise" nõude või analüüsidokumendi erisusi
 • Oskab valida kõige efektiivsema tehnika konkreetse sooviloo testimiseks
 • Oskab välja selgitada optimaalse hulga olukordi (teste), mida sooviloo testimiseks kasutada
 • Rakendab oma töös uurivat testimist ja erinevaid testimise heuristikaid (juhtnööre)
 • Oskab anda soovitusi soovilugude paremaks kirjeldamiseks